x [close]

เมนู: เต้าเจี้ยวพล่า ครัวอาเซียน 20/10/2015


เมนู: เต้าหู้ทรงเครื่องน้ำแดง ครัวอาเซียน 19/10/2015


เมนู: แกงค่าง (แกงเผ็ดหมูสับ) ครัวอาเซียน 12/10/2015


หมี่กรอบชิมไทย